Hỗ trợ trực tuyến

NGUỒN 12V

NGUỒN 12V 5A

Nguồn điện: 12V 5A Ưu ...

90,000 VNĐ

NGUỒN 12V 3A

Nguồn điện: 12V 3A Ưu ...

70,000 VNĐ

NGUỒN 12V 2A

Nguồn điện: 12V 2A Ưu ...

48,000 VNĐ

NGUỒN 12V 1A

Nguồn điện: 12V 1A Ưu ...

32,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 42A

Nguồn điện: 12V-42A Ưu ...

560,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 40A

Nguồn điện: 12V-40A Ưu ...

525,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 33A

Nguồn điện: 12V-33A Ưu ...

350,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 30A

Nguồn điện: 12V-30A Ưu ...

305,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 20A

Nguồn điện: 12V-20A Ưu ...

235,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 15A

Nguồn điện: 12V-15A Ưu ...

185,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 10A

Nguồn điện: 12V-10A Ưu ...

155,000 VNĐ

NGUỒN TỔ ONG 5A

Nguồn điện: 12V-5A Ưu ...

105,000 VNĐ